تبلیغات
سوالات امتحانی - فیزیک
درس درس تا قیامت

فیزیک

پنجشنبه 11 آذر 1389 05:35 ب.ظ

نویسنده : حامد آذری
ارسال شده در: علمی ،

نور"رنگ"بینایی

 

برای آنکه جسمی دیده شود باید از آ« جسم نور به چشم برسد.بنابر این یابایدجسم خودش نورتابش کند ویانورهایی که برآن تابیده شده رابه طرف چشم بیننده بازتاب دهد.به اجسامی که زخودنورتولید میککند منیروبه اجسامی که ازخود نوری ندارندنامیده  غیرمنیرمیشوند.مثلا خورشید یک چشمه نورمنیروماه یکچشمه نور غیرمنیر میباشند.یکی ازویژگی های نوراین است که به خط راست منتشرمی شود.برای این کار چند تکه مقواراازوسط سوراخ نماییدوازطرفی به شمع  روشن ودرحال سوختنی نگاه کنید. سپس یکی ازمقواهاراجا به جا کرده ودوباره به شمع نگاه کنید .خواهید دید که شمع دیگر مشاهده نمی شود.

درتجزیه نورخورشید به وسیله منشور به مجموعه رنگ هایی که تولید میگردد طیف نورمیگویند.به جسمی که نورازآن عبورکندجسم شفاف وبه جسمی که نورازآن عبور نکند جسم کدر وبه جسم هایی که نورازآن هاعبورمی کند ولی ازپشت آن اجسام دیگر به طورواضح دیده نمی شوند نیم شفاف می گویند. هرگاه زمین بین خورشید وماه قرارگیرد کسوف(ماه گرفتگی)         وهرگاه ماه بین زمین وخورسید قرارگیرد(خسوف)رخ میدهد.برگشت نورازسطح یک جسم رابازتاب نورمی نامیم.  هرگاه نوربه سطح صاف وصیقلی وشفاف مثل آینه برخورد کند بهطورمنظم بازتابش میکند وهرگاه نور به سطحی کدر برخورد نماید به        طور نامنظم بازتابش می کند.در بازتاب نور از سطح یک جسم همواره زاویه تابش وبازتاب برابرند i=r                                 نام دیگر آینه مقعر کاو ونام دیگر آینه محدب کوژنام دارد.سطح این آینه هاقسمتی ازسطح کره است به همین دلیل به آن ها آینه         کروی نیز میگویند.وقتی جسم درمقابل آینه تختی قرارگیرد پرتو های نورازتمام جهات روی آینه تابش می نمایند .این پرتوها پس ازبازتاب ازآینه به چشم ما می رسند.درظاهر دیده میشود که این پرتو هاازمحل برخوردآن ها درپشت آینه وارد چشم شده اند ودرنتیجهتصویری شبیه به جسم درپشت آینه بوجود آورده انددرحالی که می دانیم درپشت آینه چیزی وجودندارد.به همین دلیل می پوییم تصویر درآینه تخت مجازی می باشد.

وقتی نور به جسمی می تابد مقداری ازآن بازتابش می شودوممکن است مقداری ازآن نیز از جسم عبور کند.اجسامی مانند شیشه     هوا و آب و طلق های پلاستیکی  و ...نوررا به خوبی ازخودعبورمی دهند.نوری که عمود برشیشه بتابد بدون شکست خارج  می شودامااگرنور درمسیر خود بازاویه ای دیگربهجسم شفاف برخورد کند هنگام ورود مسیرش مقداری کج می شود .

 

منشور قطعه ای است به شکل زیرازیک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک های بی رنگ ساخته می شوند.وقتی پرتو های نور  به یکی ازدیواره های منشور برخورد می کند وبه آن وارد می شود دراثر پدیده شکست مسیرش تغییر می کند.حال اگرنوری      به منشور بتابد که (ازرنگ های مختلف تشکیل شده است) تجزیه خواهد شد.علت پدیده شکست این است که میزان شکست رنگ های مختلف درمنشور متفاوت می باشد.                  

   عدسی هم مانند منشور می تواند جهت پرتو های نور را تغییر دهد.همین باعث می شود اجسام به صورتی واضح دیده شوند                   عدسی هارا می توان  به دو نوع تقسیم بندی نمود:عدسی محدب وعدسی مقعر

عدسی مقعر عدسی محدب

درساخت بسیاری از ابزار های نوری مانند دوربین های عکاسی و دوربین های شکاری و پروژکتورها و ...از عدسی همگرا           (عدسی محدب)استفاده می شود ازعدسی واگرا(عدسی مقعر)نیزدرساخت عینک هااستفاده می شود .تصویر درعدسی واگرا کوچکتر از جسم ودر عدسی همگرا تصویر بزرگتر از جسم دیده میشوند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -