تبلیغات
سوالات امتحانی - زندگی مثل دریاست گاه آرام گاه طوفانی
درس درس تا قیامت

زندگی مثل دریاست گاه آرام گاه طوفانی

سه شنبه 25 آبان 1389 05:18 ب.ظ

نویسنده : حامد آذری
ارسال شده در: مطلب روز ،

زندگی مثل دریاست گاه آرام گاه طوفانی

زندگی زیست یا حیاط .یعنی فاصله میان تولد تا مرگ.انسان پس از تولد شروع به رشد وتکامل می کندودرنهایت به واسطه مرگ این روند متوقف میشود.زندگی کوتاه ترازآن است که به خسومت بگذردوقلب ها گرامی ترازآنند که بشکنند.آنچه ازروزگاربدستمی آیدباخنده نمی ماندوآنچه ازدست برود باگریه جبران نمیشود.فردا خورشید طلوع خواهدکردحتی اگرمانباشیم. یک قلب پاک ازتمامی معابدجهان زیباتراست.ازخداپرسیدم:خدایا چطورمی توان بهترزندگی کرد؟خداجواب داد:گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر.بااعتمادزمان حالت رابگذران وبدون ترس برای آینده آماده شو.ایمانت رانگهداروترس رابه گوشه ای انداز   شک هایت راباورنکن وهیچ گاه به باورهایت شک نکن.زندگی شگفت انگیز استفقط اگربدانید که چطورزندگی کنید.به چشمی اعتمادکن که به جای صورت تو به سیرت تومینگرد.به دلی دل بسپار که جای خالی برایت داشته باشدو دستی رابپذیر که بازشدن رابهترازمشت شدن بلداست.

زندگی مثل دریاست گاه آرام گاه طوفانی .مثل دریایی که انتهایش دیده نمیشود .دریایی نیلگون نیلگون وآرام نیلگون وطوفانی. طوفانی مثل بدو تولد وآرام همچون مرگ .مرگی خاموش وبی صدا.طوفانی همچون شب های یلداوهنگام تحویل سال.آرام چون خواب.زندگی تولد خاطره هاست.زندگی که ناخواسته شروع میشودوناخواسته به پایان خود می رسد.زندگی که باید خودرادرآن بسیج کرد.زندگی هرفردی مانند قایق کوچکی است که دریک دریای پهناور درحال حرکت می باشد.گاهی زندگی پرازپستس هاوبلندی ها دریک جمله خلاصه می شوند.زندگی که رسم ها عادت ها وروش های پسندیده فراوانی رادرخودجای داده است. گاهی یک زندگی پرماجرا رابایدمرمت کردوازنوساخت وزندگی پرازتوده وپشته رابه یک زندگی آرام تبدیل کرد.مشکلات وخوشی ها درزندگی به دریایی پهناور تشبیه میشوند که باید برای رویارویی باهردرآن ها خودرا آماده ساخت تاتاب زندگی کردن راداشته باشیم .زندگی تشکیل شده ازثانیه ها بیایید از ثانیه ثانیه آن بهره مند شویم.

پایان                                                                                           THE END

        Hamedazari.mihanblog.com                                                                                    
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: زنگ انشا ،
آخرین ویرایش: - -