تبلیغات
سوالات امتحانی - سوالات علوم تجربی(فیزیک)
درس درس تا قیامت

سوالات علوم تجربی(فیزیک)

شنبه 22 آبان 1389 06:08 ب.ظ

نویسنده : حامد آذری
ارسال شده در: سوالات امتحانی ،

نویسنده:حامدآذری

نام :            نام خانوادگی:             کلاس:

سوالات تشریحی

1-آینه های تخت و کاو وکوژراتوضیح دهید.

2-پرتونورراباچه چیزنشان میدهند؟

3-تابش چیست؟

4-بازتابش راتوضیح دهید.

5-طیف نور چیست؟

6-کانون آینه های کاو وکوژراتوزیح دهید.

7-علم فیزیک راتعریف کنید.

8-زاویه حد رابارسم شکل توضیح دهید.

9-بازتاب کلی چیست؟

10-کانون عدسی های کاو وکوژرا توضیح دهید.

11-جرم یک قطره آب را چگونه اندازه می گیرند؟

12-طول وجرم وثانیه راتوضیح دهید.

13-ازویژگی های نور چند مورد رانام ببرید.

14-پدیده های کسوف وخسوف رابارسم شکل توضیح دهید.

جای خالی

15-جسمی که نور از آن عبورکند......می گویند.

16-جسمی که نورازآنعبورنکند .......می گویند.

17-تصویر حقیقی برای آینه........وعدسی........تصویر مجازی برای آینه ........ وعدسی.........می باشد.

18-نام دیگر آینه مقعر........ونام دیگرآینه محدب........می باشد.

19-جسمی که از خود نورتولید کند.......وجسمی که ازخودنورتولیدنکند......نامیده میشوند.

20-مدارچرخش ماه به دورزمین ومدارچرخش زمین به دور خورشیدزاویه...........درجه می سازند.

21-نوردرآینه..........بازتاب می دهد ودر مقوا.......... .

22-آینه تخت وارونه .........دارد.

سوالات تستی

23-نور درکدام یک منظم بازتابش میکند؟

1)دیوار             2)مقوا                3)شیشه             4)هیچکدام

24-سرعت نوردرهواچقدرمیباشد؟

1)30000           2)300000        3)3000000      4)3000

25-هر گاه زاویه شکست برابر90درجه وپرتو شکست برروی وسطح جاکننده بیفتد این پرتو چه نام دارد؟

1)بازتاب کلی      2)زاویه حد         3)معلوم نیست       4)هیچکدام

بازتاب کلی درچه وسایل ومکان هایی مورد استفاده قرارمی گیرد؟

1)آندوسکوپی      2)پارک ها         3)تارهای نوری     4)همه موارد

 

پایان                                                                                          THE END                
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سوالات امتحانی ،
آخرین ویرایش: - -