تبلیغات
سوالات امتحانی - سوالات امتحانی ادبیات
درس درس تا قیامت

سوالات امتحانی ادبیات

دوشنبه 17 آبان 1389 04:35 ب.ظ

نویسنده : حامد آذری

1-معنی کلمات زیر را بنویسید.

تف:                جدل:            مهتری:           بن:            متین:               ملال:            مشتمل:          غرس:

جنبید:             فاسد:            ولای:             اسما:           آرمان:             زایا:             استبداد:           رایحه:

2-تلمیح وکلمات قصارراباذکرمثال توضیح دهید.

 

3-چرا خرد به دریایی پهناور تشبیح میشود؟

 

4-چرا یاد روز های انقلاب برای ما غرور آفرین است؟

 

5-بیت الغزل وشاه بیت را تعریف کنید.

 

6-کلماتی مانند مسلم ومسلم(همراه تشدید)راکه درتلفظ یکسانند ولی درمعنا باهم فرق دارند راچگونه تشخیص میدهیم؟

 

7-شعارچیست؟(باذکرمثال)

 

8-کاربرد خط تیره رادرجملات بیان کنید.

 

9-کلمات زیرراازلحاظ ساده بودن وغیرساده بودن ازهم جداکنید.

آرمان:           اشک وآب:           مهتر:           گوهر:         پیغمبر:           دیوان:          نوشته:          ایده:

 

10-بیت روبروراتوضیح دهید.            (زدریای خرد گوهر توان جست                که دریایی بدان پهناوری نیست)

 

پایان                                                                                                     THE END

                                                                            hamedazari.mihanblog.com   
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 17 آبان 1389 10:28 ب.ظ