تبلیغات
سوالات امتحانی - سوالات درس شیمی
درس درس تا قیامت

سوالات درس شیمی

جمعه 30 مهر 1389 06:16 ب.ظ

نویسنده : حامد آذری
ارسال شده در: سوالات امتحانی ،

سوالات تستی

1-     كدام یك از تغییرات زیر فیزیكی است ؟
الف) زرد شدن برگ درختان ب) تبدیل شیر به پنیر ج) تصعید نفتالین د) اكسید شدن گلوكز در سلول ها

2-     كدام یك از گزینه های زیر از جمله خواص شیمیایی مواد است؟
الف) انحلال پذیری در آب ب) قابلیت مفتول شدن ج) جلا پذیری د) اكسید شدن خود به خودی

3-     - برای خاموش كردن آتش در بغضی موارد از گاز كربن دی اكسید استفاده می كنند زیرا این ماده از طریق .......آن را خاموش می كند.
الف) سرد كردن آتش ب) جلوگیری از رسیدن سوخت به آتش ج) قرار گرفتن بر روی آتش و جلوگیری از رسیدن اكسیژن د) تغییر دادن حالت ماده ی سوختنی

4-     - كدام یك از شرایط زیر از به وقوع پیوستن تغییر شیمیایی جلوگیری می كند؟
الف) نگه داری بعضی داروها در شیشه های قهوه ای ب) نگه داری نفتالین در شیشه های در بسته
ج) قرار دادن ظرف آب در جایخی یخچال د) خشك شدن لباس خیس در باد

5-     - انرژی فعال سازی كدامیك از بقیه كمتر است؟
الف) تجزیه الكتریكی آب به اكسیژن و هیدروژن ب) اكسید شدن خود به خودی سدیم در مجاورت با هوا ج) سوختن پارافین شمع و تولید گرما و نور د) تشكیل آهن سولفید از حرارت دادن گوگرد و آهن

 

6-- كدام یك از مثال های زیر نشان دهنده ی انتشار نور به صورت خط راست است؟
الف) دیده شدن نور چراغ قوه ب) انعكاس نور از روی سطح آب
ج) تشكیل سایه د) شكستن نور در منشور
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 آبان 1389 04:07 ب.ظ