تبلیغات
سوالات امتحانی - نمونه سوالات درس انگلیسی
درس درس تا قیامت

نمونه سوالات درس انگلیسی

دوشنبه 3 آبان 1389 04:57 ب.ظ

نویسنده : حامد آذری

Choose the correct answer

Vocabulary

 

1. Sit on the ----------.

a. cup
 b. bench
 c. wall
 d. basket
 


  

2. There are ten eggs ---------- the basket. 

a. in
 b. on
 c. under
 d. at
 


 

3. Don’t ---------- on the wall, please.   

a. write
 b. listen
 c. read
 d. close
 


 

4.  Let’s ----------. We have an English test. 

a. play
 b. come
 c. close
 d. study
 


 

5. Let's take a ----------. It’s late.    

a. taxi
 b. chair
 c. map
 d. ruler

6. It’s ---------- to twelve. It’s 11:45. 

a. past
 b. fife
 c. a quarter
 d. fifty
 


 

7. It’s ---------- past two. It’s 2:15.  

a. fifteen
 b. a fifteen
 c. fifty
 d. five
 


 

8. There are many books in the ----------. 

a. park
 b. street
 c. notebook
 d. library
 


 

9. A: ---------- is your car?  B: White.   

a. What
 b. Whose
 c. What color
 d. What time
 


 

10. A: ---------- is it?   B: It’s about eight o’clock.

a. What
 b. Whose
 c. What color
 d. What time
 


 

11. Those cats are ----------.     

a. comb
 b. dress
 c. shoe
 d. white
 


 

12. twelve / thirteen / ---------- /fifteen. 

a. forty
 b. four
 c. fourteen
 d. forty - four
 


 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -